„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”
Jacht Klub Nisko O nas Statut Stowarzyszenia

Statut

Stowarzyszenia Żeglarskiego „Jacht Klub Nisko”
w Nisku

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny i pieczęć

 

§1

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Żeglarskie „Jacht Klub Nisko”.

2. Stowarzyszenie może używać skróconej nazwy: „Jacht Klub Nisko”. W dalszej części Statutu Jacht Klub Nisko nazywany będzie „Klubem".

§2

1. Terenem działania Klubu jest obszar całego kraju.

2. Siedzibą Klubu jest miasto Nisko.

§3

1. Klub jest stowarzyszeniem założonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79 poz. 855 z 2001 r. tekst jednolity).

2. Klub uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Klub jest członkiem zrzeszonego w Polskim Związku Żeglarskim Okręgowego Związku Żeglarskiego właściwego według siedziby Klubu.

4. Klub może być członkiem innych stowarzyszeń oraz organizacji żeglarskich.

5. Klub może tworzyć sekcje i oddziały zamiejscowe.

§4

1. Banderą Klubu jest bandera Polskiego Związku Żeglarskiego.

2. Klub używa proporca i godła Jacht Klub Nisko.


§5


1. Klub działa zgodnie z porządkiem prawnym Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Klub opiera swą działalność na społecznej pracy ogółu członków.


ROZDZIAŁ II
Zadania i cele Klubu oraz sposoby ich realizacji


§6

 

1. Klub realizuje zadania na rzecz społeczeństwa w szczególności w zakresie:

1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu;
2) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

2. Celem Klubu jest:

1) Umożliwianie oraz ułatwianie członkom uprawiania żeglarstwa śródlądowego i morskiego, w szczególności uprawianie sportu oraz turystyki żeglarskiej,
2) Kształtowanie, poprzez udział w rejsach i obozach żeglarskich, pożądanych społecznie postaw i zachowań członków Klubu, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania przez uprawianie żeglarstwa dzieci i młodzieży.
3) Umożliwienie wszystkim chętnym zdobywanie i doskonalenie kwalifikacji żeglarskich,
4) Podnoszenie sprawności fizycznej i zdrowotnej członków Klubu i ich rodzin,
5) Prowadzenie działalności popularyzującej sport żeglarski oraz turystykę krajoznawczą i wypoczynek na wodzie w środowisku mieszkańców Niska i poza nim,
6) Upowszechnianie wiedzy i propagowanie zachowań proekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego,
7) Propagowanie wiedzy o morzu, tradycjach żeglarskich, kulturze marynistycznej ze szczególnym uwzględnieniem morskich tradycji Polski,
8) Ułatwianie kontaktów i tworzenie więzi między osobami o wspólnych zainteresowaniach związanych z żeglarstwem, kulturą morską i ekologią.


§7


Klub realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie szkoleń na stopnie żeglarskie, w tym szkoleń teoretycznych i praktycznych (w szczególności rejsów szkoleniowych, rejsów stażowych, pływań w ramach kursów szkoleniowych),
2. Organizowanie rejsów i obozów żeglarskich oraz kajakowych,
3. Udział w organizowanych przez Klub lub inne organizacje żeglarskie (a także związki i stowarzyszenia sportowe oraz turystyczne) imprezach i zawodach w szczególności rejsach, zlotach, przeglądach, konkursach, regatach (rywalizacji sportowej),
4. Organizowanie oraz utrzymywanie ośrodków i przystani jachtowych dla realizacji zadań Klubu,
5. Utrzymywanie lokali klubowych, biblioteki, organizowanie spotkań, przeglądów i innych form życia towarzysko-kulturalnego,
6. Współdziałanie z właściwym Okręgowym Związkiem Żeglarskim w zakresie popularyzacji sportu żeglarskiego i wypoczynku na wodzie, w szczególności przez udział delegatów Klubu we władzach i sekcjach OZŻ,
7. Tworzenie i utrzymywanie własnej bazy sprzętu służącej uprawianiu żeglarstwa,
8. Wspieranie działalności żeglarskiej, w tym pomoc (na zasadach określonych przez Walne Zebranie) członkom Klubu w budowie i utrzymaniu własnego sprzętu żeglarskiego.


ROZDZIAŁ III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki


§8


1. Członkiem Klubu może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat i uznała statut Klubu. Członkiem Klubu może być również osoba prawna, jednakże w tym wypadku ta osoba prawna może być jedynie członkiem wpierającym Stowarzyszenia.

2. Członkiem Klubu może być małoletni poniżej 16 lat życia, za pisemną zgodą jego przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu.

3. Członkowie Klubu dzielą się na członków rzeczywistych, honorowych i wspierających.


§9


1. Nabycie praw członka Klubu następuje z zastrzeżeniem ust. 2 z chwilą łącznego spełnienia następujących warunków :
a) złożenia pisemnej deklaracji
b) przyjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu kandydata w skład członków Klubu,
c) opłaceniu składki członkowskiej i wpisowego. W pierwszym roku przynależności  członek Klubu płaci składkę członkowską w wysokości iloczynu 1/12 składki rocznej i liczby pełnych miesięcy pozostałych do końca roku kalendarzowego, w którym członek wstępuje do Klubu.

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie członków Klubu na wniosek Zarządu.

3. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje wsparcie finansowe na rzecz Klubu i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Klubu. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Klubie za pośrednictwem swego przedstawiciela.

4. Zarząd może odmówić przyjęcia do Klubu jeżeli kandydat był uprzednio karany przez organy statutowe Klubu lub podejmował działania na szkodę Klubu lub z innych ważnych przyczyn.

5. Od uchwały Zarządu o odmowie przyjęcia, kandydat może się odwołać do Walnego Zebrania, którego decyzja jest ostateczna.


§10

1. Członek rzeczywisty Klubu ma prawo:
a) wybierać i być wybieranym do władz Klubu z uwzględnieniem § 15 ust. 3,
b) zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Klubu,
c) brać udział w pracy Klubu,
d) wykonywać inne uprawnienia wynikające ze Statutu, Regulaminu Klubu i uchwał władz Klubu, w szczególności korzystać ze sprzętu klubowego na obowiązujących w Klubie zasadach.

2. Członek honorowy Klubu ma uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt. a) - d) z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

3. Członek wspierający ma uprawnienia wymienione w ust. 1 pkt. b) - d) z wyjątkiem głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu.

4. Zarząd Klubu określa szczegółowe zasady korzystania z uprawnień zawartych w ust. 1 pkt d) w formie regulaminów i uchwał.

5. Regulaminy dotyczące majątku Klubu, za wyjątkiem określonych w §10 ustęp 4, a także dotyczące zasad dotyczących dofinansowania członków, wymagają zatwierdzenia przez Walne Zebranie.


§11


1. Do obowiązków członka Klubu należy:
a) przestrzeganie przepisów Statutu oraz uchwał, regulaminów i postanowień władz Klubu,
b) aktywny udział w realizacji zadań statutowych Klubu,
c) przestrzeganie zasad dyscypliny i etykiety żeglarskiej,
d) regularne opłacanie składki członkowskiej,
e) praca na rzecz Klubu w wymiarze określonym przez Walne Zebranie
f) stanie na straży dobrego imienia Klubu
g) ochrona mienia Klubu jako wspólnego dobra wszystkich jego członków

2. Do obowiązków członka honorowego Klubu należy przestrzeganie postanowień ust. 1 punkt a) i c).

3. Do obowiązków członka wspierającego Klubu należy przestrzeganie postanowień ust. 1 punkt a) oraz pomoc w bieżącej działalności i rozwoju Klubu.

4. Roczna składka członkowska winna być wpłacona przez członków Klubu w terminie do 31 maja każdego roku kalendarzowego


§12

 

1. Członkostwo w Klubie ustaje z chwilą:
a) Zgłoszenia przez członka na piśmie Zarządowi dobrowolnego wystąpienia z Klubu,
b) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków Klubu na wniosek urzędującego Zarządu z powodu działania na szkodę Klubu lub rażącego naruszenia obowiązków wskazanych w paragrafie 11 ust. 1 pkt a) - c) oraz e) – g)
c) wykluczenia przez urzędujący Zarząd z powodu nieopłacenia składki członkowskiej w terminie określonym w §11 ustęp 4 Statutu,
d) śmierci członka Klubu (ogłoszenia likwidacji lub upadłości członka wspierającego).

2. Członkostwo honorowe Klubu ustaje z przyczyn zawartych w ust. 1 oraz na skutek uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej na wniosek Zarządu w przypadku naruszenia obowiązków wskazanych w paragrafie 11 ust. 2 .


§13


1. W stosunku do członków nie przestrzegających Statutu Zarząd Klubu może zastosować następujące sankcje:
1) Upomnienie.
2) Nagana.
3) Zawieszenie w prawach członkowskich.
4) Skreślenie z listy członków (wniosek do Walnego Zebrania)

2. Za szczególne zasługi dla Klubu członek może być wyróżniony przez:
1) Podziękowanie na piśmie lub pochwałę.
2) Wręczenie dyplomu honorowego.
3) Odznaczenie honorowe


§14

1. Od wszelkich decyzji Zarządu w sprawach indywidualnych, w tym w sprawach członkostwa w Klubie, oraz w sprawach dyscyplinarnych (a w szczególności od decyzji o nałożeniu sankcji w myśl § 13 ust. 1 Statutu) przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania.

2. Odwołanie winno być wniesione na piśmie za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.


ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu i ich kompetencje


§15


1. Władzami Klubu są: Walne Zebranie , Zarząd , Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa dwa lata i jest wspólna dla członków tych organów bez względu na zmiany ich składu osobowego.

3. Do władz Klubu mogą być wybierani członkowie pełnoletni i legitymujący się co najmniej dwunastomiesięcznym nieprzerwanym stażem członkowskim.

4. W przypadku utworzenia oddziału zamiejscowego, Walne Zebranie uchwala jego Regulamin i powołuje Zarząd Oddziału w składzie 1-3 osób spośród członków Oddziału.

5. Mandaty Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasają z dniem odbycia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania członków na którym dokonano wyboru nowych władz.

6. Członek Klubu może pełnić tylko jedną funkcję z wyboru we władzach Klubu.

 

A.Walne Zebranie

§16


1. Walne Zebranie członków Klubu odbywa się:
a) sprawozdawcze - raz w roku kalendarzowym
b) sprawozdawczo - wyborcze - raz na dwa lata
c) nadzwyczajne – na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub grupy 30% członków Klubu.

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd Klubu.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd zobowiązany jest zwołać w ciągu 6 tygodni od otrzymania wniosku Komisji Rewizyjnej lub wymaganej Statutem grupy 30% członków.

4. Zarząd obowiązany jest powiadomić pisemnie członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania. Powyższe zawiadomienie może być wysłane członkowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.

5. W zawiadomieniu można również wskazać drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania, w którym będzie mogło ono obradować i podejmować ważne uchwały niezależnie od ilości obecnych członków. Drugi termin posiedzenia Walnego Zebrania może być wyznaczony w tym samym dniu co pierwszy termin.

6. W przypadku zmiany Statutu projekt zmian Statutu Zarząd ogłasza w siedzibie Klubu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń (lub w inny sposób przyjęty w Klubie) co najmniej na 20 dni przed terminem Zebrania.

7. Jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania w terminach wskazanych w ust. 1 i 3, do zwołania Zebrania upoważniona jest Komisja Rewizyjna.


§17


1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku obecności na Walnym Zebraniu mniejszej liczby uprawnionych niż określono w ust.1, zwołuje się Walne Zebranie w drugim terminie.

3. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie, jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych członków, pod warunkiem umieszczenia tego zastrzeżenia w zawiadomieniach kierowanych do członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej.

5. Głosowania odbywają się jawnie, z wyjątkiem spraw, o których mowa w §19 ust.2 i 4 i §24 ust.2 i 3


§18


1. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1) Uchwalanie Statutu Klubu i jego zmian,
2) Zatwierdzanie ramowych rocznych i wieloletnich planów działalności Klubu przedstawianych przez Zarząd,
3) Wybór Prezesa Zarządu – Komandora, a na jego wniosek wybór pozostałych członków Zarządu, odwoływanie Zarządu, a także wybór i odwoływanie Komisji Rewizyjnej,
4) Wybór delegatów na Sejmik Okręgowego Związku Żeglarskiego,
5) Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
6) Udzielanie absolutorium ustępującym członkom Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
7) (skreślony)
8) Podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa w innych stowarzyszeniach i organizacjach,
9) Tworzenie oddziałów zamiejscowych Klubu,
10) Ustalanie wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej,
11) Nadawanie członkostwa honorowego Klubu,
12) Pozbawianie członkostwa Klubu w przypadkach wskazanych w §12 ust. 1 pkt b) oraz §12 ust.2
13) Podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania się Klubu,
14) Rozpatrywanie odwołań przekazanych przez Komisję Rewizyjną,
15) Podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd lub grupę co najmniej 5 członków,
16) Rozpatrywanie innych spraw wskazanych niniejszym Statutem lub przepisami prawa.

2. Walne Zebranie odbywa się według uchwalonego przez siebie Regulaminu.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

 

B. Zarząd


§19

1. Zarząd Klubu składa się z 5 do 11 osób, w tym z Prezesa Zarządu – Komandora i co najmniej 1 Viceprezesa –Vicekomandora.

2. Zarząd wybierany jest przez Walne Zebranie w tajnym głosowaniu.

3. Walne Zebranie wybiera Prezesa Zarządu - Komandora, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu. W ciągu 2 tygodni od daty wyboru Zarządu Prezes Zarządu - Komandor zwołuje pierwsze posiedzenie Zarządu celem ukonstytuowania się Zarządu, to jest wyboru przez członków Zarządu spośród siebie Viceprezesów - Vicekomandorów. Na tym posiedzeniu Zarząd ponadto uchwala  Regulamin pracy Zarządu, a następnie dokonuje podziału funkcji zgodnie z przyjętym Regulaminem.

4. Członek Zarządu może być odwołany przez Walne Zebranie przed upływem kadencji. Odwołanie wymaga uzasadnienia. Odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym.

§20


Do zakresu działalności Zarządu Klubu należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania oraz realizowanie zadań wynikających ze Statutu,
2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
3. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
4. Podejmowanie innych decyzji nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Klubu,
5. Przyjmowanie członków (z wyjątkiem członków honorowych),
6. Bieżące kierowanie działalnością Klubu,
7. Pozbawianie członkostwa Klubu na podstawie paragrafu 12 ust. 1 c),
8. Powoływanie sekcji i komisji Klubu w tym Komisji Szkolenia oraz Komisji Technicznej. Komisje mogą mieć charakter stały lub doraźny i realizują zadania powierzone przez Zarząd.
9. Przyjmowanie i prowadzenie ewidencji członków.

§21


1. Do reprezentowania Klubu na zewnątrz, w tym składania w imieniu Klubu oświadczeń woli wobec osób trzecich (także zaciągania zobowiązań majątkowych) upoważniony jest Prezes Zarządu – Komandor jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu, w tym Viceprezes Zarządu – Vicekomandor.

2. Do przyjmowania oświadczeń woli upoważniony jest w imieniu Klubu każdy członek Zarządu.


§22


1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

2. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność Prezesa Zarządu - Komandora lub Viceprezesa Zarządu - Vicekomandora, bądź upoważnionego zastępcy, oraz co najmniej połowy członków Zarządu.

3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu - Komandora (a w jego nieobecności prowadzącego posiedzenie Zarządu: Viceprezesa Zarządu -Vicekomandora lub zastępcy).

4. W sprawach dotyczących rozporządzenia majątkiem Klubu i zaciągania zobowiązań o wartości przewyższającej równowartość w złotych 2.000,00 (dwa tysiące) EURO (wg średniego kursu NBP z dnia czynności) niezbędna jest uchwała Zarządu podjęta bezwzględną większością głosów, z zastrzeżeniem § 29 ust.1


§23


1. Zarząd działa w oparciu o uchwalany przez siebie Regulamin ustalający w szczególności zasady organizacji pracy Zarządu.

2. W braku stosownych zapisów Regulaminu Komandor ustala zakres kompetencji i obowiązków poszczególnych członków Zarządu.

 

C. Komisja Rewizyjna


§24


1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób. O liczbie członków Komisji Rewizyjnej danej kadencji decyduje Walne Zebranie.

2. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie w oddzielnym tajnym głosowaniu.

3. Członek Komisji Rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zebranie przed upływem kadencji. Odwołanie wymaga uzasadnienia. Odwołanie odbywa się w głosowaniu tajnym.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

5. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin uchwalany przez tę Komisję .


§25


Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1. Kontrolowanie całokształtu działalności Klubu przynajmniej raz w roku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, legalności, rzetelności i gospodarności.

2. Przeprowadzanie doraźnych kontroli, których wyniki powinny być przedstawione Zarządowi w formie protokółu pokontrolnego zalecającego sposoby oraz terminy usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli.

3. Występowanie do Zarządu Klubu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.

4. Przyjmowanie odwołań członków od decyzji Zarządu celem zaopiniowania i przedstawienia Walnemu Zebraniu.

5. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz stawianie wniosku w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Zarządu.

§26


1. W przypadku zaistnienia wakujących miejsc w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej, organom tym przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków dokooptowanych w ciągu jednej kadencji do danej władzy nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

2. Osoby pochodzące z kooptacji nie mogą pełnić funkcji Prezesa Zarządu - Komandora ani Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

3. Ubytek ze składu władz Klubu o których mowa w ust. 1 liczby członków większej od 1/3 powoduje obowiązek zwołania przez Zarząd nadzwyczajnego Walnego Zebrania w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających.

4. Prawo kooptacji dotyczy wyłącznie miejsc w Zarządzie Klubu obsadzonych przed zaistnieniem wakatu przez Walne Zebranie.


ROZDZIAŁ V
Majątek i fundusze Klubu


§27


1. Majątek Klubu stanowią:

1) ruchomości
2) nieruchomości
3) fundusze

2. Na fundusze Klubu składają się środki finansowe pozyskane z następujących źródeł:

1) składki członkowskie
2) dotacje, subwencje
3) zapisy, spadki i darowizny
4) wpływy uzyskane z działalności statutowej
5) dochody z majątku Klubu, w tym dochody z odsetek od lokat terminowych, innych rachunków bankowych oraz dochody z innych form oszczędzania
6) ofiarność publiczna


§28


1. Fundusze Klubu mogą być użyte wyłącznie na finansowanie działalności organizacyjnej lub statutowej.

2. Klub gospodaruje majątkiem rzeczowym i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.


§29


1. Wszelkie postanowienia władz Klubu zmierzające do uszczuplenia majątku Klubu (w szczególności darowizny, sprzedaż poniżej ceny rynkowej czy likwidacja nie zamortyzowanych składników majątku) o wartości przewyższającej równowartość w złotych 500 EURO wymagają uchwały Walnego Zebrania.

2. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób pozostających z nimi w związku małżeńskim, faktycznie we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Klubu na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu wskazanego w § 6.
d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.


ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu


§30


1. Zmiana Statutu wymaga podjęcia uchwały bezwzględną większością głosów członków obecnych na Walnym Zebraniu. Przez większość bezwzględną należy rozumieć więcej głosów „za" niż łącznie głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

2. Wszelkie zmiany Statutu wymagają zatwierdzenia przez organ rejestrujący.

3. Po dokonaniu zmiany Statutu Zarząd sporządza jego tekst jednolity


§31


1. Rozwiązanie Klubu wymaga uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów członków biorących udział w obradach, przy czym wniosek o rozwiązanie Klubu nie może być wnioskiem nagłym, lecz musi wpłynąć do Zarządu najpóźniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.

2. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Klubu musi wskazywać likwidatora (likwidatorów), określać tryb likwidacji majątku, oraz cel na jaki ma być on przeznaczony.

3. W razie rozwiązania się Klubu, jego majątek zostanie przekazany na cele określone przez Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

 

Powyższy tekst zawiera jednolity tekst statutu Stowarzyszenia Żeglarskiego „Jacht Klub Nisko”. przyjętego uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 09 stycznia 2010r, z uwzględnieniem zmian dokonanych uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 26 lutego 2011r. i uchwałą Walnego Zebrania Członków z dnia 2 marca 2013 r.