„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”

Sponsorzy 2018

gmina i powiat.jpg
enesta.jpg
logo_hydrowit.jpg
eldom.jpg

JKN na Facebooku

Pogoda w Nisku

http://www.swiatpogody.pl

JKN na Instagram

Szanty

Jacht Klub Nisko Rejsy Klubowy Regulamin Rejsu

Regulamin Rejsów Morskich

Organizowanych przez Jacht Klub Nisko

§ 1

Warunki dotyczące sposobu organizacji rejsu morskiego:

1. Decyzję o organizacji klubowego rejsu morskiego podejmuje Zarząd Klubu.

2. Jacht Klub Nisko, realizując swoje założenia statutowe, może organizować rejsy morskie w oparciu o czarterowane jachty od firm czarterowych, lub od osób prywatnych.

3. Umowę czarteru jachtu na rejs morski zatwierdza Zarząd Klubu, a podpisują dwie osoby z Zarządu, upoważnione do jej podpisania przez Zarząd Klubu.

4. Zarząd Klubu wyznacza osobę koordynującą organizację rejsu oraz zatwierdza i podpisuje umowę z kapitanem jachtu.

5. Uczestnikami rejsu mogą być wszyscy członkowie Klubu. Pierwszeństwo do udziału w rejsie mają członkowie Klubu z opłaconymi składkami członkowskimi.

6. Uczestnikami rejsu mogą być osobu spoza Klubu, w sytuacji, gdy są wolne miejsca w rejsie, a brak jest chętnych spośród członków Klubu.

7. Zarząd Klubu może ustalić wyższą kwotę za czarter jachtu od członków Klubu, którzy nie mają uregulowanej składki członkowskiej oraz od osób nie będących członkami Klubu.

8. Zarząd Klubu, umieszcza szczegółową informację o organizowanych przez Klub rejsach morskich, na stronie internetowej Klubu.

§ 2

Definicje

Ilekroć w treści "Regulaminu Rejsów Morskich" mowa jest o:

1. "Regulaminie" - należy przez to rozumieć "Regulamin Rejsów Morskich organizowanych przez Jacht Klub Nisko".

2. "Klubie" - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Żeglarskie Jacht Klub Nisko.

3. "Uczestniku" - należy przez to rozumieć osobę, która zamierza wziąć udział w rejsie organizowanym przez Stowarzyszenie Żeglarskie Jacht Klub Nisko.

§ 3

Warunki zgłoszenia na rejs i płatności:

1. Po zgłoszeniu udziału w rejsie (poprzez formularz na stronie www.jachtklubnisko.pl , lub e-mail klubowy) Klub wstępnie rezerwuje miejsce na jachcie o czym powiadamia poprzez e-mail lub telefonicznie uczestników.

2. Warunkiem wpisania na listę uczestników rejsu jest zapoznanie się z treścią i zaakceptowanie "Regulaminu Rejsów Morskich", oraz wpłacenie pierwszej raty kwoty za czarter jachtu w określonej kwocie i terminie na konto bankowe Klubu. Kwota i termin podane są na stronie internetowej Klubu, w informacji o danym rejsie morskim.

3. Fakt dokonania wpłaty pierwszej raty na rejs, jest dla Klubu dowodem, że uczestnik zapoznał się z Regulaminem Rejsów Morskich i go zaakceptował.

4. Nie otrzymanie przez Klub wpłaty pierwszej raty w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania potwierdzenia wstępnej rezerwacji miejsca na rejs, będzie traktowane jako rezygnacja z udziału w rejsie.

5. Kolejną ratę, pozostałej kwoty za czarter jachtu, uczestnik wpłaca w terminie podanym przez Zarząd Klubu na stronie internetowej Klubu. Nie uiszczenie opłaty w podanym terminie traktowane jest jako odstąpienie od uczestnictwa w rejsie.

6. Przed wejściem na jacht uczestnik zobowiązany jest do wpłacenia kapitanowi kaucji (zwrotnej po zakończeniu rejsu) określonej przez czarterodawcę i podzielonej solidarnie na wszystkich członków załogi rejsu morskiego. Kaucja jest zabezpieczeniem szkód powstałych w trakcie użytkowania jachtu przez uczestników, nie objętych polisą ubezpieczeniową jachtu (są to uszkodzenia drobne np. : zatkana WC, zagubienie części wyposażenia itp.). W przypadku rażącego niedbalstwa lub umyślnego uszkodzenia mienia, Klub ma prawo dochodzić od uczestników odszkodowania wyższego niż wpłacona kaucja.

7. Opłata za czarter rejsu nie zawiera kosztów paliwa, słodkiej wody na jachcie, opłat portowych, celnych, zezwoleń na żeglowanie po terenie parków narodowych, opłat za używanie boi cumowniczych, wyżywienia itp. Powyższe koszty opłacane są ze wspólnej kasy tworzonej przed rozpoczęciem rejsu, którą zarządza kapitan jachtu, lub wyznaczony przez niego oficer wachtowy.

§ 4

Odstąpienie od udziału w rejsie :

1. Uczestnik może odstąpić od udziału w rejsie. Za datę odstąpienia przyjmuje się:

a) dzień wpływu pisemnego oświadczenia do Klubu.

b) dzień nie wykonania przez uczestnika czynności określonych "Warunkami" we wskazanych terminach.

2. W przypadku odstąpienia uczestnika od udziału w rejsie z przyczyn nie leżących po stronie Klubu, Klub dokonuje zwrotu wpłaty na rejs tylko w następujących okolicznościach:

a) Jeśli Klub będzie miał inną osobę na miejsce uczestnika rezygnującego z rejsu (na ten sam termin i za tę samą cenę).

b)W przypadku odstąpienia od uczestnictwa w rejsie, z jednoczesnym wskazaniem przez odstępującego uczestnika innej osoby, która spełni warunki udziału w rejsie.

3. Uczestnik rejsu, może we własnym zakresie ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z czarteru z przyczyn losowych w firmie ubezpieczeniowej.

§ 5

Prawa i obowiązki uczestników :

1. Od chwili zaokrętowania do chwili wyokrętowania uczestnik obowiązany jest stosować się do wszelkich wskazań Kapitana dotyczących bezpieczeństwa żeglugi, zasad dobrej praktyki morskiej i przestrzegania regulaminu obowiązującego na jachcie, a w szczególności nie spożywania alkoholu na pokładzie jachtu bez zgody Kapitana.

2. Uczestnik zobowiązany jest w czynny sposób uczestniczyć we wszelkich obowiązkach związanych z pobytem i żeglowaniem na jachcie (pomoc w manewrach i prowadzeniu jachtu, przygotowywanie posiłków, utrzymanie porządku na jachcie itd.) w zakresie ustalonym z Kapitanem jachtu.

3. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez uczestnika ustalonego porządku rejsu zagrażającego interesom innych członków załogi lub zasadom bezpieczeństwa, Kapitan może bez konsekwencji finansowych z tego tytułu wyokrętować go w najbliższym porcie. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju w takim przypadku ponosi uczestnik rejsu.

4. Uczestnik rejsu zobowiązany jest do wykupienia we własnym zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia.

5. Uczestnik rejsu nie posiadający patentu żeglarskiego, powinien posiadać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.

6. Niepełnoletni uczestnik rejsu morskiego powinien posiadać pisemną zgodę rodziców, bądź prawnych opiekunów do udziału w rejsie. Dokument ten powinien być złożony do dokumentacji Zarządu Klubu.

7. Uczestnik rejsu morskiego zobowiązany jest przed rejsem, do poinformowania Kapitana jachtu o faktach dotyczących swojej osoby, a mających wpływ na bezpieczeństwo żeglugi i załogi jachtu, szczególnie o dysfunkcjach zdrowotnych, niemożliwości wykonywania niektórych czynności na jachcie, przyjmowanych lekach, itp.

§ 6

Przebieg rejsu i reklamacje :

1. Klub - organizator rejsu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany i niedogodności powstałe w trakcie trwania rejsu z przyczyn od niego nie zależnych (np.: działanie siły wyższej, awaria jachtu lub wyposażenia, decyzje lokalnych władz państwowych itp.) Zastrzega sobie prawo zmiany trasy rejsu oraz ilości i kolejności odwiedzanych portów wynikających z zaistniałych warunków pogodowych oraz ze względu na bezpieczeństwo załogi i jachtu.

2. Klub - organizator rejsu nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały w pełni wykorzystane z przyczyn leżących po stronie uczestnika rejsu jak np.spóźnienie się na miejsce zbiórki, dobrowolne nieskorzystanie z części lub z całości rejsu itp.

3. Klub nie dokonuje zwrotu wartości niezrealizowanych dotyczących rejsu morskiego, jeżeli w czasie trwania rejsu następuje zmiana programu z przyczyn niezależnych od Klubu. Zorganizowanie świadczeń zastępczych o tym samym standardzie nie stanowi wady rejsu morskiego. Uczestnik z tego powodu nie może zgłaszać roszczeń do Klubu.

4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestnika pozostawione przez niego na jachcie, lub zniszczone w trakcie rejsu z przyczyn niezawinionych przez Klub.

5. Za szkody powstałe na jachcie z przyczyny uczestnika odpowiedzialność ponosi uczestnik. W przypadku poniesienia z tego tytułu strat, Klub może domagać się od uczestnika odszkodowania.

6. Ostateczną decyzję o trasie i przebiegu rejsu podejmuje Kapitan Jachtu, mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników rejsu oraz jachtu.

 

Prezes Zarządu

Komandor "Jacht Klubu Nisko"

Stanisław Czerewin