„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”
Jacht Klub Nisko Szkoła żeglarstwa dla dzieci Regulamin Szkoły Żeglarstwa

REGULAMIN

SZKOŁY ŻEGLARSTWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZY

STOWARZYSZENIU ŻEGLARSKIM

JACHT KLUB NISKO

 

§ 1.

Definicje:

Ilekroć w treści niniejszego regulaminu mowa jest o:

1. Szkole Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, Szkole Żeglarstwa, Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży przy Stowarzyszeniu Żeglarskim Jacht Klub Nisko.

2. Regulaminie - należy przez to rozumieć: Regulamin Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży przy Stowarzyszeniu Żeglarskim Jacht Klub Nisko.

3. Klubie - należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Żeglarskie Jacht Klub Nisko.

4. Członek Szkoły - należy przez to rozumieć młodocianego członka Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży przy Stowarzyszeniu Żeglarskim Jacht Klub Nisko.

5. Kierowniku Sekcji - należy przez to rozumieć Kierownika Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży przy Stowarzyszeniu Żeglarskim Jacht Klub Nisko.

6. Instruktorze - należy przez to rozumieć instruktor Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży przy Stowarzyszeniu Żeglarskim Jacht Klub Nisko.

7. Rodzicu - należy przez to rozumieć rodzic lub prawny opiekun uczestnika Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży przy Stowarzyszeniu Żeglarskim Jacht Klub Nisko.

8. Zarządzie Klubu - należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia Żeglarskiego Jacht Klub Nisko.

§ 2.

Założenia ogólne Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży przy Stowarzyszeniu Żeglarskim Jacht Klub Nisko.

1. Praca Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży ma na celu naukę żeglarstwa, przygotowanie młodzieży do zdawania egzaminu na patent żeglarza jachtowego, uczenie odpowiedzialności za siebie i innych, popularyzowanie aktywnej i bezpiecznej formy spędzania wolnego czasu, popularyzowanie sportu i turystyki żeglarskiej, promocję Klubu i Zalewu Podwolina wśród dzieci i młodzieży regionu Niska i okolic oraz wychowanie w poszanowaniu Ojczyzny, Klubu i drugiego człowieka.

2. Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży zostaje powołana do życia uchwałą Zarządu Klubu i będzie działać przy Stowarzyszeniu Żeglarskim Jacht Klub Nisko, w zgodzie ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami i zarządzeniami Zarządu Klubu.

3. Pracą Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży kieruje Kierownik Szkoły.

4. Zarząd Klubu odpowiednią uchwałą wyznacza Kierownika Szkoły.

5. Na wniosek Kierownika Szkoły, Zarząd powołuje odpowiednią uchwałą instruktora lub instruktorów Szkoły.

6. Zarząd Klubu podpisuje stosowaną umowę z Kierownikiem oraz Instruktorem Szkoły. Wzór umowy stanowi załącznik nr 1 niniejszego regulaminu.

7. Kierownik Szkoły musi posiadać uprawnienia min. Młodszego Instruktora Żeglarstwa PZŻ lub trenera żeglarstwa oraz uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagane odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

8. Instruktor prowadzący zajęcia praktyczne na wodzie musi posiadać uprawnienia przynajmniej żeglarza jachtowego oraz uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagane odpowiednim Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. Instruktor prowadzący zajęcia sportowe inne niż żeglarskie, może posiadać uprawnienia trenerskie, instruktorskie lub być nauczycielem wychowania fizycznego.

9. Kierownik Szkoły oraz Instruktor muszą posiadać aktualne zaświadczenie o niekaralności.

10. Członkiem Szkoły może być dziecko w wieku od 6 do 14 lat.

11. Kierownik Szkoły decyduje o przyjęciu lub skreśleniu osoby z członkostwa w Szkole.

12. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, jest spełnianie przez niego kryteriów wiekowych oraz złożona na ręce Kierownika, podpisana osobiście przez rodziców lub opiekunów prawnych deklaracja przystąpienia dziecka do Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży. Deklaracja jest załącznikiem nr 2 niniejszego Regulaminu.

13. Rodzic dziecka należącego do Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży zobowiązany jest również do spełnienia wszystkich wymagań dotyczących pozostania członkiem rzeczywistym klubu – zgodnie ze Statutem Klubu.

14. Rok szkoleniowy Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży rozpoczyna się 1 maja każdego roku i trwa do 31 kwietnia roku następnego.

15. Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży działa w oparciu o własny program działania przygotowany przez Kierownika Sekcji i zatwierdzony przez Zarząd Klubu. Program podzielony jest na dwie części:

a/ na sezon żeglarski tj. od 1 maja do 30 września każdego roku

b/ na sezon „martwy” tj. od  1 października do 30 kwietnia każdego roku

W sezonie żeglarskim program zawiera głównie zajęcia praktyczne na wodzie, organizację regat, wyjazdy na regaty poza akwen Podwolina.

W sezonie „martwym” program zawiera głównie zajęcia teoretyczne, zajęcia na basenie, na sali gimnastycznej itp.

16. Harmonogram i charakter zajęć w tym ilość godzin pracy Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży ustala Kierownik Szkoły w oparciu o pensum miesięczne godzin pracy ustalone w umowie z Zarządem.

17. Zarząd Klubu sporządza stosowną umowę o dzieło z Kierownikiem Szkoły, w której to umowie określa się stosowne wynagrodzenie dla Kierownika Szkoły za wykonaną pracę z dziećmi.

18. Kierownik Szkoły zobowiązany jest do prowadzenia dziennika zajęć w formie pisemnej, który dokumentuje jednoznacznie pracę Kierownika i Instruktora Szkoły. Forma takiego dziennika uzgadniana jest z Zarządem Klubu. Dziennik powinien zawierać przynajmniej takie dane, które dokumentują: ilość godzin pracy, identyfikują dzieci obecne na zajęciach w danym dniu, dokumentują udział Kierownika, Instruktora i innych osób na zajęciach, zawierają miejsce prowadzenia zajęć, godzinę rozpoczęcia i zakończenia zajęć, temat zajęć, wykorzystywane jachty, jacht do zabezpieczenia ratowniczego. Dziennik zajęć musi być prowadzony na bieżąco, a wpisy dokonywane stosownie przed i po zajęciach.

19. Kierownik Szkoły oraz Instruktor muszą posiadać polisę ubezpieczeniową OC w związku z ich pracą szkoleniową z dziećmi, natomiast członkowie Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży ubezpieczenie NNW. Koszty powyższych ubezpieczeń ponoszone są z budżetu Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży.

20. Zarząd Klubu oraz Komisja Rewizyjna Klubu może wnioskować do Kierownika Szkoły  o wgląd do dziennika zajęć oraz innej dokumentacji Szkoły.

21. W każdych zajęciach Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży bierze udział w charakterze obserwatora przynajmniej jeden z rodziców dzieci.

22. Odpowiedzialność kadry Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży za bezpieczeństwo uczestników - członków Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży w czasie zajęć, rozpoczyna się od momentu ogłoszenia przez Kierownika lub Instruktora prowadzącego zajęcia: „początek zajęć”, do momentu ogłoszenia przez w/w: „koniec zajęć”.

23. Budżet Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży składa się z:

a/ comiesięcznej opłaty wnoszonej przez rodzica/opiekuna dziecka – członka Szkoły. Kwota ta ustalana jest co roku przez Zarząd Klubu. Wymienioną kwotę rodzic uczestnika Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży wpłaca na rzecz klubu, za każdy miesiąc roku szkoleniowego, w którym jego dziecko widnieje na liście członków Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży.

b/ składki członkowskiej rodzica - członka Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, w wysokości takiej jak obowiązuje składka roczna dla dorosłego członka klubu. Składka jest wpłacana jednorazowo za cały rok na konto klubu, w terminie określonym w Statucie Klubu.

c/ środki pozyskane od sponsorów przez rodziców dzieci – członków Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, przez Zarząd Klubu, Kierownika i Instruktora sekcji, jako środki celowe dedykowane na szkolenie żeglarskie dzieci Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży.

d/środki pozyskane przez Klub z różnych funduszy celowych np.: z UGiM Nisko itp., które dedykowane są na szkolenie żeglarskie dzieci ze Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży.

24. Wszystkie środki budżetu Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży gromadzone są na koncie Klubu. Skarbnik Klubu prowadzi wyodrębnioną ewidencję wszystkich zgromadzonych środków Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, w ramach jednego raportu kasowego i bankowego Klubu. Kierownik Szkoły ma prawo do wglądu w/w ewidencję.

25. O wysokości środków budżetowych sekcji, które przeznacza się na wynagrodzenie Kierownika i Instruktora decyduje Zarząd Klubu w porozumieniu z Kierownikiem Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży.

26. O celowości i wysokości środków budżetowych Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, które wydatkowane są na zakup i naprawy osprzętu żeglarskiego, paliwo do silnika, wycieczki, udział w regatach itp. decyduje Kierownik Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży w porozumieniu z Zarządem Klubu.

27. Decyzje o przeznaczeniu środków na cele Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży spoza budżetu Szkoły, podejmuje na wniosek kierownika sekcji Zarząd Klubu.

28. Zarząd Klubu, działając w imieniu wszystkich członków Klubu, zobowiązany jest do wszelkich możliwych działań, na miarę swoich możliwości, w celu prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, a w szczególności:

a/ udostępni lokal Klubu na zajęcia Szkoły lub pomoże w zapewnieniu innego lokalu

b/ zapewni nieodpłatny dostęp do sali gimnastycznej w szkole Podstawowej
w Podwolinie.

c/ udostępni posiadany sprzęt taki jak: jachty, wózki, przyczepy podłodziowe itp.

d/ w miarę możliwości będzie służył pomocą instruktorską, bosmana i innych członków Klubu, którzy mogą być pomocni w zajęciach Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży.

e/ w miarę możliwości finansowych wesprze Szkołę Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży środkami na zakup potrzebnych materiałów, pomoże w organizacji wyjazdów na regaty itp.

§3.

Obowiązki i prawa Kierownika i Instruktora Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży

1. Kierownik Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży zarządza całą pracą Szkoły, a w szczególności:

a/ opracowuje szczegółowy plan pracy Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży na rok szkoleniowy,

b/ w zgodzie z dobrą praktyką instruktorską i żeglarską, odpowiada za bezpieczeństwo
w czasie zajęć członków Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży. Odpowiedzialność ta ciąży na Kierowniku i instruktorze Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, od momentu ogłoszenia przez nich początku zajęć do momentu ogłoszenia końca zajęć,

c/ dba o prawidłowe wykorzystanie środków budżetowych Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży,

d/ dba, wraz instruktorem, bosmanem i innymi członkami Klubu oraz rodzicami członków Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży o stan techniczny jachtów,

e/ dokumentuje w sposób określony w §2 pkt.18 niniejszego Regulaminu pracę Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży,

f/ dokłada wszelkich starań , aby zajęcia Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży były ciekawe, atrakcyjne, bezpieczne i odbywały się w zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pracy z dziećmi i młodzieżą,

g/ współpracuje z rodzicami członków Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży w procesie poznawczym i wychowawczym,

h/ kieruje pracą instruktora, rodziców i innych członków Klubu, którzy mogą być pomocni w zajęciach Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży,

i/ zobowiązany jest do tego, aby dokumentacja Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, w szczególności deklaracje rodziców (załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu) członków Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży były w sposób bezpieczny przechowywane w biurze Klubu,

j/ zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania dziennika zajęć Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży,

k/ Kierownik, Instruktor i inne osoby biorące udział w zajęciach Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży starają się swoim przykładem przekazać członkom Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży pozytywny wzór żeglarza - sportowca. Niedopuszczalne jest aby w/w osoby w czasie zajęć Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży paliły tytoń, spożywały alkohol lub inne niebezpieczne używki.

2. Kierownik Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży oraz instruktor ma prawo do:

a/ skrócenia, przeniesienia zajęć Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży na inny termin, pod warunkiem wykonania miesięcznego pensum godzin. O takich działaniach Kierownik Szkoły ma obowiązek poinformować odpowiednio wcześnie członków Szkoły i ich rodziców,

b/ wykluczenia z członkostwa w Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży uczestnika, w przypadku niewykonywania przez niego nałożonych obowiązków i nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu,

c/ korzystania nieodpłatnie z wszelkiego sprzętu będącego własnością Klubu, na zasadach takich, jak każdy z pełnoprawnych członków Klubu.

§ 4.

Obowiązki członka Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży

1. Członek Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży.

2. W szczególności każdy z członków Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży   zobowiązuje się:

a/ w czasie zajęć słuchać i bezwzględnie wykonywać polecenia Kierownika, Instruktora oraz innych osób prowadzących zajęcia Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży,

b/ w czasie zajęć praktycznych na wodzie bezwzględnie nosić ubraną na sobie, w sposób zgodny z przepisami, kamizelkę asekuracyjną,

c/ zgłaszać Kierownikowi, Instruktorowi wszelkie swoje niedyspozycje, złe samopoczucie, kontuzje oraz inne problemy, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo jego i innych osób w czasie zajęć,

d/ do udziału w zajęciach od momentu ogłoszenia przez Kierownika lub Instruktora: „początek zajęć” i zakończenia udziału w zajęciach z chwilą ogłoszenia przez w/w: „koniec zajęć”,

e/ zgłaszania wszelkich awarii sprzętu pływającego prowadzącym zajęcia: Kierownikowi lub Instruktorowi Szkoły i nie podejmowania się samodzielnych napraw,

f/ w czasie zajęć i wyjazdów Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży stosować się do zakazu palenia tytoniu, picia alkoholu i spożywania innych szkodliwych używek.

1. Każdy członek Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży stara się aktywnie uczestniczyć we wszystkich zajęciach Szkoły, swoją postawą dawać dobry przykład i promować w ten sposób swój Klub.

2. Każdy z członków Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży stara się doskonalić swoją umiejętność pływania lub uczestniczyć w zajęciach nauki pływania.

§5.

Obowiązki Rodzica członka  Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży

1. Wypełnia swojemu dziecku deklarację członkowską Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, wyrażając jednocześnie zgodę na udział swojego dziecka w zajęciach Szkoły.

2. Opłaca na konto Klubu comiesięczną składkę członkowską Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży swojemu dziecku.

3. Rodzic, którego dziecko uczestniczy w zajęciach Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży, zobowiązuje się do własnego członkostwa w Klubie – wypełnia deklarację członkowską i opłaca stosowne: wpisowe i składkę roczną członka Klubu.

4. Rodzic dziecka - członka Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży zobowiązany jest, w miarę własnych możliwości do pomocy w: utrzymaniu sprawności jachtów Optimist, w przeprowadzaniu zajęć, w organizacji wyjazdów i innych imprez programowych Szkoły Żeglarstwa.

5. Rodzic stara się pomóc Szkole w znalezieniu sponsorów, których pomoc finansowa lub rzeczowa pomoże w realizacji zadań programowych.

6. Rodzic zobowiązuje się do współpracy z Kierownikiem i Instruktorem Szkoły Żeglarstwa, w procesie szkoleniowym i wychowawczym swojego dziecka.

7. Rodzic zobowiązuje się do informowania Kierownika lub Instruktora Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży o wszelkich ewentualnych niedyspozycjach, chorobach, uczuleniach, przyjmowanych lekach i innych sytuacjach związanych ze swoim dzieckiem, mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo w czasie zajęć.

8. Rodzic zobowiązuje się do zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt opieki i transportu swojemu dziecku w drodze na zajęcia, na miejsce regat, na zajęcia na basenie itp. oraz bezpieczny powrót dziecka z zajęć, regat, basenu itp.

9. Każdy z rodziców deklaruje, że w ramach ustalonego wspólnie z Kierownikiem Szkoły grafiku, weźmie udział w wyznaczonym terminie w zajęciach Szkoły Żeglarstwa dla dzieci i młodzieży w charakterze obserwatora.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o jego przyjęciu.

Copyright © 2017 Jacht Klub Nisko.

 

Designed by Stanisław Czerewin