„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”
Jacht Klub Nisko Strefa Klubowicza Walne Zebranie 2021

Ogłoszenie archiwalne


Zarząd Stowarzyszenia Żeglarskiego Jacht Klub Nisko działając zgodnie z §16 ust. 1a oraz §16 ust.2 Statutu, zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu,

w pierwszym terminie w dniu 3 września 2021 r., o godz.18.00.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej budynku Klubu Sportowego „Podwolina” przy ul.Karasia w Nisku-Podwolinie.

Na wypadek braku wymaganej w § 17 ust 1. Statutu obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych członków Klubu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Klubu

w drugim terminie w dniu 3 września 2021 r. o godz. 18.15.

Miejsce Zebrania jak wyżej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §17 ust.3 Statutu, Walne Zebranie zwołane w drugim terminie, jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

program obrad Walnego Zebrania - 3 WRZEŚNIA 2021

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Komandora Klubu i sporządzenie listy obecności.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta.

3. Przedstawienie propozycji porządku obrad i przyjęcie porządku obrad.

4. Odczytanie i przyjęcie regulaminu obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Część sprawozdawcza:

- przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu

- przedstawienie sprawozdania z działalności Szkoły Żeglarstwa dla Dzieci i Młodzieży

- przedstawienie sprawozdania finansowego

- przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nadwyżki finansowej.

11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2022.

12. Wybory Prezesa Zarządu - Komandora Jacht Klubu Nisko.

13. Wybory pozostałych członków Zarządu na wniosek nowo wybranego Komandora.

14. Wybory Komisji Rewizyjnej.

15. Wybory Delegatów na Sejmik Okręgowego Związku Żeglarskiego.

16. Wolne Wnioski.

17. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

Serdecznie zapraszamy.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Zarząd Jacht Klubu Nisko