„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”
Jacht Klub Nisko Strefa Klubowicza Walne Zebranie 2022

Ogłoszenie archiwalne


Zarząd Stowarzyszenia Żeglarskiego Jacht Klub Nisko działając zgodnie z §16 ust. 1a oraz §16 ust.2 Statutu, zwołuje Walne Zebranie Członków Klubu,

w pierwszym terminie w dniu 7 lipca 2022 r., o godz.18.00.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej budynku Klubu Sportowego „Podwolina” przy ul.Karasia w Nisku-Podwolinie.

Na wypadek braku wymaganej w § 17 ust 1. Statutu obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych członków Klubu, Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków Klubu

w drugim terminie w dniu 7 lipca 2022 r. o godz. 18.15.

Miejsce Zebrania jak wyżej.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §17 ust.3 Statutu, Walne Zebranie zwołane w drugim terminie, jest zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Stowarzyszenia.

program obrad Walnego Zebrania - 7 lipca 2022

1. Otwarcie Walnego Zebrania przez Komandora Klubu i sporządzenie listy obecności.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania i Protokolanta.

3. Przedstawienie propozycji porządku obrad i przyjęcie porządku obrad.

4. Odczytanie i przyjęcie regulaminu obrad.

5. Część sprawozdawcza:

- przedstawienie sprawozdania z działalności Klubu

- przedstawienie informacji o działalności i planach Szkoły Żeglarstwa dla Dzieci i Młodzieży

- przedstawienie sprawozdania finansowego

- przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej

6. Dyskusja nad sprawozdaniami.

7. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego i sprawozdania Komisji Rewizyjnej.

8. Wolne Wnioski.

9. Zakończenie obrad Walnego Zebrania.

 

Serdecznie zapraszamy.

Z żeglarskim pozdrowieniem

Zarząd Jacht Klubu Nisko