„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”
Jacht Klub Nisko Szkolenia Żeglarz jachtowy Klubowy Regulamin Kursu

 

Regulamin Kursu Żeglarskiego 2022

organizowanego przez

Stowarzyszenie Żeglarskie "Jacht Klub Nisko"

Część I

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem kursu na stopień Żeglarza Jachtowego jest Stowarzyszenie Żeglarskie „Jacht Klub Nisko” zwane dalej Klubem.

2. Przełożonym wszystkich uczestników kursu oraz instruktorów jest wyznaczony przez Zarząd Klubu - Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego, w dalszej części Regulaminu zwany KWŻ.

3. W przypadku nieobecności KWŻ na zajęciach funkcję KWŻ pełni wyznaczony przez niego lub Zarząd Klubu instruktor.

Część II

Warunki uczestnictwa w kursie

Warunkami uczestnictwa w kursie są:

1. Złożenie "Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu na patent Żeglarza Jachtowego" zawierającego deklarację uczestnika o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem Kursu Żeglarskiego, jego akceptacji i zobowiązania do jego przestrzegania. Zgłoszenie zawiera jednocześnie deklarację o umiejętności bądź nieumiejętności pływania (w przypadku osoby niepełnoletniej  zgłoszenie podpisuje dodatkowo opiekun prawny w obecności członka Zarządu Klubu lub podpis opiekuna prawnego winien być poświadczony notarialnie).

2. Odpłatność za udział w szkoleniu w wysokości 950 PLN należy wpłacić w terminie do 31 marca 2022 roku.

3. W przypadku osoby niepełnoletniej - dostarczenie do KWŻ pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w kursie (podpis stwierdzony jak w punkcie 1).

4. Dostarczenie do KWŻ zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa.

5. Zgłoszenie do KWŻ ewentualnych istotnych informacji o przyjmowanych lekach, czy schorzeniach (nie ujętych w zaświadczeniu lekarskim), mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo zwłaszcza w czasie zajęć praktycznych.

Część III

Zasady uczestnictwa w kursie

1. Klub zobowiązuje się do przeszkolenia uczestników kursu żeglarskiego zgodnie z obowiązującymi  przepisami w zakresie wiedzy i umiejętności wymaganych na patent żeglarza jachtowego.

2. Do zrealizowania zadania z pkt. 1 Klub zapewnia;

a) przeprowadzenie wymaganej przepisami liczby godzin zajęć praktycznych na jachtach.

b) odpowiednio przygotowaną i posiadającą stosowne uprawnienia kadrę instruktorską.

c) odpowiedni sprzęt do zajęć praktycznych - jachty żaglowe, spełniające wymagania przepisów szkoleniowych, będące w odpowiednim stanie technicznym.

d) materiały szkoleniowe.

3. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad bezpieczeństwa oraz postępowania zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury oraz etyki i etykiety żeglarskiej.

4. Uczestnik kursu zobowiązany jest do uczestnictwa w zajęciach praktycznych.

5. Uczestnik kursu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zaleceń i instrukcji udzielanych przez KWŻ lub instruktora prowadzącego zajęcia.

6. Uczestnicy kursu zobowiązani są nosić kamizelkę ratunkową, podczas zajęć praktycznych na jachtach, w każdych warunkach pogodowych.

7. Uczestnik kursu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obiektów, na których odbywa się szkolenie.

8. Spożywanie lub znajdowanie się pod wpływem alkoholu, narkotyków oraz innych podobnie działających środków w trakcie zajęć szkoleniowych jest surowo zabronione.

9. Uczestnik kursu dojeżdża na zajęcia praktyczne we własnym zakresie i na własny koszt oraz na własną odpowiedzialność.

10. Zajęcia praktyczne trwają od momentu ogłoszenia początku zajęć przez prowadzącego je KWŻ lub instruktora do chwili ogłoszenia końca zajęć przez KWŻ lub instruktora prowadzącego.

11. W przypadku niebezpiecznych warunków pogodowych KWŻ może odwołać zajęcia praktyczne danego dnia.

12. Klub nie ponosi odpowiedzialności za zaginione lub zniszczone mienie uczestnika kursu w czasie trwania zajęć.

13. Uczestnicy odpowiadają materialnie przed Klubem za wszelkie szkody wynikłe z niestosowania się do poleceń KWŻ lub instruktora prowadzącego szkolenie (celowe działanie, zaniedbanie, ignorancja). Za szkody spowodowane przez nieletniego uczestnika odpowiada jego prawny opiekun. Szkody powinny zostać naprawione w wyznaczonym terminie.

Część IV

Harmonogram zajęć

1. Zajęcia teoretyczne odbywają się w piątki od godz. 16.30, począwszy od 18.03.2022 r. do 06.05.2022 r.

2. Zajęcia praktyczne odbywają się na Zalewie Podwolina w Nisku w soboty i niedziele od godz. 09.00 do godz.13.00 (tura przedpołudniowa) oraz od godz.13.30 do godz.17.30 (tura popołudniowa), począwszy od 07.05.2022 r. do 05.06.2022 r.

3. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i terminów zajęć praktycznych oraz do zmiany terminu zakończenia kursu, o czym odpowiednio wcześnie powiadomi uczestników kursu.

Część V

Bezpieczeństwo w czasie zajęć szkoleniowych

Klub zapewnia:

1. Wymagane przepisami środki ratunkowe w czasie zajęć praktycznych.

2. Ubezpieczenie OC jachtów.

3. Ubezpieczenie OC instruktorów.

4. Klub nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników kursu poza czasem zajęć szkoleniowych, w tym na czas dojazdu na zajęcia i powrotu z zajęć.

Część VI

Postanowienia końcowe

1. W przypadku uporczywego lub rażącego łamania postanowień niniejszego regulaminu przez uczestnika kursu, Zarząd Klubu na wniosek KWŻ lub instruktora ma prawo usunąć dyscyplinarnie takiego kursanta z listy uczestników kursu.

2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie, w czasie jego trwania, Klub nie ma obowiązku zwrotu uczestnikowi kwoty wpłaconej z tytułu opłaty za kurs.

3. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania kursu z przyczyn niezależnych od Klubu (np. niewystarczająca liczba chętnych). W takiej sytuacji Klub gwarantuje pełny zwrot wpłaty.