„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”
Jacht Klub Nisko Szkolenia Żeglarz jachtowy Procedura uzyskania patentu

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej (§5.1)  patent żeglarza jachtowego uzyskuje osoba, która:

1. Ukończyła 14 rok życia

2. Zdała egzamin z wymaganej wiedzy i umiejętności

Procedura uzyskania patentu żeglarza jachtowego

Aby otrzymać patent żeglarza jachtowego po zdanym egzaminie, należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Żeglarskiego następujące dokumenty:

1. Wniosek o wydanie patentu wygenerowany elektronicznie ze strony PŻŻ (kliknij tutaj aby wygenerować wniosek). Po jego wypełnieniu i zatwierdzeniu w generatorze wniosków otrzymacie na podany we wniosku adres poczty elektronicznej gotowy do oddrukowania dokument.

2. Oryginał "zaświadczenia o  zdaniu egzaminu" potwierdzającego wiedzę i umiejętności z zakresu żeglarstwa wystawiony przez Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie.

3. W przypadku osoby małoletniej wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej (kliknij tutaj aby pobrać formularz).

4. Zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm koniecznie naklejone na oddrukowany wniosek we właściwym miejscu.

5. Dowód opłaty za wydanie patentu w wysokości 50 zł lub 25 zł  (dla osób uczących się do 26 roku życia). Aby zapoznać się z aktualnym cennikiem opłat za wydanie patentu kliknij tutaj. Opłaty można dokonać poprzez dotpay w trakcie zatwierdzania wniosku w generatorze wniosków lub też na indywidualny numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku.

6. W przypadku  osób uczących się w wieku do 26 lat konieczne jest dołączenie kserokopii ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej. To właśnie ten dokument uprawnia do dokonania opłaty za wydanie patentu w wysokości 25 zł (patrz pkt.5).

Te wszystkie dokumenty należy  przesłać na podany w wygenerowanym  wniosku adres Polskiego Związku Żeglarskiego.