„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”
Jacht Klub Nisko Szkolenia Żeglarz jachtowy Wymagania egzaminacyjne

Procedurę egzaminacyjną oraz wymagania stawiane osobom przystępującym do egzaminu na patent żeglarza jachtowego określa Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 roku w sprawie uprawiania turystyki wodnej wraz z załącznikami.

Poniżej przedstawiamy tylko niektóre zapisy w/w rozporządzenia dotyczące patentu żeglarza jachtowego:

§14. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:

1) spełnienie wymogów niezbędnych do uprawiania turystyki wodnej dla uzyskania patentu lub licencji

2) przedstawienie dowodu uiszczenia opłaty egzaminacyjnej

§15. Egzaminy na poszczególne patenty i licencje przeprowadza się zgodnie z zakresem wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§17.1.  Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

2. Warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z obu części.

3. Część teoretyczna egzaminu na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego  ma formę pisemną i składa się z testu jednokrotnego wyboru z 75 pytaniami przygotowanymi przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi zakresu wymagań egzaminacyjnych. Egzaminowany ma 90 minut na udzielenie odpowiedzi.

4. Za pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na patent żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego uważa się uzyskanie 65 prawidłowych odpowiedzi w teście.

10. Część praktyczna egzaminu obejmuje wykonanie wybranych przez komisję elementów egzaminacyjnych określonych indywidualnie dla każdego zdającego przez komisję na podstawie odpowiadającego właściwemu patentowi lub licencji zakresu wymagań egzaminacyjnych. W przypadku egzaminu na patent żeglarza jachtowego (.....), w ramach części praktycznej są sprawdzane wybrane elementy dotyczące manewrowania jachtem.

11. Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich elementów wskazanych przez egzaminatora do wykonania. W trakcie części praktycznej egzaminu dopuszcza się jednokrotne powtórzenie źle wykonanego elementu.

§22.1. Opłata za przeprowadzenie egzaminu na:

1) patent żeglarza jachtowego - wynosi 250 zł

2. Opłata za czynności związane z wydaniem patentu albo licencji wynosi 50 zł.

3. Opłaty określone w §22 pkt.1 i 2 w przypadku uczniów i studentów w wieku do 26 lat podlegają obniżeniu o 50 %.

Aby zapoznać się z aktualnym cennikiem opłat kliknij tutaj.


Zakres wymagań egzaminacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia

1. Wiedza teoretyczna

1) Budowa jachtów, w tym:

a) zasady obsługi instalacji jachtowych,

b) obsługa silnika spalinowego

2) teoria żeglowania, w tym:

a) kursy jachtu względem wiatru

b) wiatr rzeczywisty i pozorny

c) praca żagli oraz działanie steru

d) siły działające na jacht

e) stateczność jachtu

f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych

3) Zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku

4) Podstawy locji, w tym:

a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych

b) mapy i przewodniki

c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne

5) Wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:

a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych

b) wyposażenie jachtu w środki ratownicze i posługiwanie się nimi

c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku

d) ratowanie człowieka za burtą

e) udzielanie pierwszej pomocy

f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii

g) sztrandowanie

6) Wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:

a) skala prędkości wiatru

b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki

c) komunikaty meteorologiczne

7) Pomoce nawigacyjne

8) Ochrona wód przed zanieczyszczeniem

9) Podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych

10) Etykieta jachtowa - zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie

2. Umiejętności praktyczne

1) Manewry pod żaglami w zakresie:

a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków

b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem

c) sprawdzenie umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm "człowiek za burtą"

2) Manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:

a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach

b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem

c) alarm "człowiek za burtą"

3) Kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht

4) Praca w charakterze członka załogi

a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht

b) odpowiadanie na komendy

c) zachowanie się w czasie alarmu "człowiek za burtą"

5) Prace bosmańskie

a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich

b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych

 

Pełny tekst rozporządzenia w sprawie uprawiania turystyki wodnej dostępny jest tutaj.