„Nie odkryjesz nowych lądów, dopóki nie odważysz się stracić brzegu z oczu.”
Jacht Klub Nisko Szkolenia Sternik jachtowy Sposób uzyskania stopnia

Sposób uzyskania stopnia sternika jachtowego

 

Osoba pragnąca uzyskać stopień sternika jachtowego powinna;

 

 1. Ukończyć kurs szkoleniowy na stopień sternika jachtowego.

Kurs szkoleniowy musi zostać przeprowadzony wg programu szkolenia PZŻ na stopień sternika jachtowego.

Szkolenie musi uzyskać akceptację właściwego OZŻ, a co za tym idzie musi być prowadzone przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami instruktorskimi PZŻ, na odpowiednim sprzęcie i zabezpieczonym ratowniczo akwenie.

Ukończenie szkolenia potwierdza Kierownik Wyszkolenia Żeglarskiego (KWŻ) kursu odpowiednim zaświadczeniem.

2. Spełnić warunki podejścia do egzaminu na stopień sternika jachtowego.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami są to:

- ukończenie 18 roku życia

- złożenie wymaganych dokumentów:

∙ zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na stopień sternika jachtowego (patrz p. 1),

∙ opinie z odbytych co najmniej dwóch rejsów pełnomorskich, o łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,

∙ zaświadczenie zawierające orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania żeglarstwa,

∙ wniosek o wydanie patentu sternika jachtowego,

- wniesienie opłaty egzaminacyjnej (cennik).

3. Zdać egzamin na stopień sternika jachtowego.

Egzamin na stopień sternika jachtowego jest organizowany i przeprowadzany przez PZŻ zgodnie z wymaganiami egzaminacyjnymi na stopień sternika jachtowego.

Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez właściwe władze OZŻ.

Wszystkie terminy egzaminów dostępne są w siedzibach OZŻ.

4. Wnieść opłatę za wydanie patentu sternika jachtowego i dostarczyć 1 zdjęcie do patentu. 

Po zdanym egzaminie należy dostarczyć do KE opłatę za wystawienie patentu i 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.

5. Odbiór patentu.

Po zatwierdzeniu dokumentacji egzaminacyjnej, biuro PZŻ wystawia patent sternika jachtowego i przesyła go na adres podany przez kandydata na wniosku egzaminacyjnym.